අලුත්ගම අස්කළ මහාචාර්යවරයා

 කාබනික පොහොර තදියමට විරුද්ධ වීම නිසා මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ මහතා කෘෂ්කර්ම අමාත්‍යංශයෙන් ඇමති අලුත්ගමගේ විසින් අස් කර තිබේ ඔහුන් කවුද ? නිකම්ම නිකමෙක්ද ?

ඔහු පේරාදෙණිය විශව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම අධ්‍යනාංශයේ වැවිලි විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අවුරුදු 33 ක සේවාවක් ඇති උගතෙකි

වල් පැලැටි විද්‍යාව ,ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ,දේශගුණයේ වෙනස් කම් සිදුවීම පිළිබඳව ඔහු පර්යේෂණ කළ අයෙකි ඔහු විසින් අංග සම්පුර්ණ කරන ලද පර්යේෂණ පත්‍රිකා සහ ග්‍රන්ථ පරිච්චේද 100කට වඩා ඉදිරිපත් කර තිබේ .

ඔහුගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මෙසේය

B.Sc. Agriculture (Peradeniya, Sri Lanka); M.Agr. & D.Agr. (Hiroshima University, Japan) in Plant Environmental Sciences
වෙනත් සුදුසුකම් President, Weed Science Society of Sri Lanka (WSSSL) - since 2018
President, Sri Lanka Organization of Agriculture Professionals (SLOAP) (2010-2011)
President, Asian Pacific Weed Science Society (APWSS) (2005-2007)
President of the National Agriculture Society of Sri Lanka (1999) ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කළ පර්යේශ පත්‍රිකා
JOURNAL PAPERS
Marambe B. and Herath S. (2019). Banning of Herbicides and Its’ Impact on Agriculture - The Case of Glyphosate in Sri Lanka. Weed Science, 1-29. doi:10.1017/wsc.2019.71
Marambe B. (2019): Labour productivity in agriculture: a case from Sri Lanka and some food for thoughts - Editorial. Sri Lanka Journal of Food and Agriculture, 591): 1-3
Abeysekera A.M., Punyawardena B.V.R., Marambe B., jayawardena I.M.S.P., Wickremasinghe V.N.M., senarathna S.D.D.I., and Wijerathna W.M.V.S. (2019): Effect of El Nino Southern Oscillation (ENSO) events on inter-seasonal variability of rainfall in wet and intermediate zones of Sri Lanka. Tropical Agriculturist 167(1): 14-27
Chamara B.S., Marambe B., Kumar V., Ismail A.M., Septiningsih E.M., and Chauhan B.S. (2018): Optimizing sowing and flooding depth for anaerobic germination-tolerant genotypes to enhance crop establishment, early growth, and weed management in dry-seeded rice (Oryza sativa L.). Frontiers in Plant Science DOI: 10.3389/fpls.2018.01654
Sandamal S., Tennakoon A., Meng Q-L., Marambe B., Ratnasekera D., Melo A. and Ge S. (2018): Population genetics and evolutionary history of the wild rice species Oryza rufipogon and O. nivara in Sri Lanka. Ecology and Evolution 2018: 1-10 (DOI: 10.1002/ece3.4)
Sandamal S., Tennakoon A., Amarasekera D.A.B.N., Marambe B. and Ratnasekera D. (2018): Eco-geographic Variation of Common Wild Rice - Oryza rufipogon Griff. in Sri Lanka. Plantae Scientia 1(2): 36-43.
Amarasingha R.K., Suriyagoda L.D.B., Marambe B., Galagedara L.W. and Punyawardena R. (2018): Impact of climate change on rice yield in Sri Lanka: A crop modelling approach using Agriculture Production System Simulator (APSIM). Sri Lanka Journal of Food and Agriculture 4(1): 21-26.
Dissanayaka D.M.S.B., Plaxton C.W., Lambers H, Siebers M. Marambe B. and Wasaki J. (2018): Molecular mechanisms underpinning phosphorus-use efficiency in rice. Plant Cell Environment 47(1): 1-14 (DOI:10.1111/pce.13191)
Nishanthan K., Sivachandiran S. and Marambe B. (2018): Seed bank dynamics and integrated management of Parthenium hysterophorus in vegetable capsicum, Crop Protection 107: 56-63 (https://doi.org/10.1016/j.cropro.2018.01.013).
Mayamulla S., Weerarathne L.V.Y, Marambe B., Sirisena D.N. and Suriyagoda L.D.B. (2017): Variation in seed nutrient content, seedling growth and yield of rice varieties grown in a paddy field without application of fertilizers for forty years. Crop & Pasture Science 68: 337-348 (http://dx.doi.org/10.1071/CP17060)
Amarasingha, R.P.R.K., Suriyagoda, L.D.B., Marambe B., Rathnayake W.M.U.K., Gaydon D.S., Galagedara L.W., Punyawardena R., Silva G.L.L.P., Nidumolu, U. and Howden M. (2017): Improving water productivity in moisture-limited rice-based cropping systems through incorporation of maize and mungbean: A modelling approach. Agricultural Water Management 189: 111-122.
Weeraratne L.V.Y., Marambe B. and Chauhan B.S. (2017): Intercropping as an effective component of Integrated Weed Management in tropical root and tuber crops: A review. Crop Protection 95: 89-100
Chamara B.S., Marambe B. and Chauhan B.S. (2017): Management of Cleome rutidosperma DC using high crop density in dry-seeded rice. Crop Protection 95: 120-128
Dissanayake D.M.S.B., Wickramasinghe W.M.K.R., Marambe B. and Wasaki J. (2016): Phosphorus-mobilization strategy based on carboxylate exudation in lupin (Lupinus, Fabaceae): A mechanism facilitating the growth and phosphorus acquisition of neighboring plants under phosphorus-limited conditions. J. Experimental Agriculture 53: 308-319 (DOI: 10.1017/S0014479716000351)
Illangakoon T.K., Ella E.S., Ismail A.M., Marambe B., Keerthisena R.S.K., Bentota A.P. and. Kulatunge S. (2016): Impact of Variety and Seed Priming on Anaerobic Germination-Tolerance of Rice (Oryza sativa L.) Varieties in Sri Lanka. Tropical Agricultural Research 28(1): 26-37
Amarasingha R.P.R.K, Suriyagoda L.D.B., Marambe B., Gaydon D.S., Galagedara L.W., Punyawarden R., Silva G.L.L.P., Nidumolu U. and Howden M. (2015): Simulation of crop and water productivity for rice (Oryza sativa L.) using APSIM under diverse agro-climatic conditions and water management techniques in Sri Lanka. Agricultural Water Management 160: 132-143
Weerarathne L.V.Y., Suriyagoda L.D.B. and Marambe B. (2015): Barnyard grass (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) is less competitive on rice (Oryza sativa L.) when phosphorus (P) is applied to deeper layers in P-deficient and moisture-limited soils. Plant and Soil 391: 1-17 (DOI 10.1007/s11104-015-2383-y)
Amarasingha R.P.R.K., Suriyagoda L.D.B., Marambe B., Galagedara L.W., Punyawardena R., Silva G.L.L.P. Wijekoon R., Nidumolu U., and Howden M. (2015): Modelling the impact of changes in rainfall distribution on the irrigation water requirement and yield of short and medium duration rice varieties using APSIM during Maha season in the Dry zone of Sri Lanka. Tropical Agricultural Research 26: 274-284
Wijerathna R.M.S., Wickremasuriya H.V.A. and Marambe B. (2015): Factors Predicting the Intention of Academics of Faculties of Agriculture in the State Universities in Sri Lanka to Engage in Outreach Activities. Tropical Agricultural Research 26: 286-294
Sathischandra S.G.A.S., Marambe B. and Punyawardena R. (2014): Seasonal changes in temperature and rainfall and its relationship with the incidence of weeds and insect pests in rice (Oryza sativa L) cultivation in Sri Lanka. Climate Change and Environmental Sustainability 2(2): 105-115 (DOI: 10.5958/2320-642X.2014.00002.7)
Amarasinghe R.P.R.K., Galagedara L.W., Marambe B., Silva G.L.L.P., Punyawardena R., Nidumolu U., Howden M and Suriyagoda L.D.B. (2014): Aligning sowing dates with onset of rains improve rice yields and water productivity: Modelling Oryza sativa L. in Maha season in the dry zone of Sri Lanka. Tropical Agricultural Research 25: 277-286
Mattson E., Ostwald M., Nissanka S.P. and Marambe B. (2013): Homegardens as a multifunctional land-use strategy in Sri Lanka with a focus on carbon sequestration. AMBIO 42: 892-902
Nishanthan K., Sivachandiran S. and Marambe B. (2013): Control of Parthenium hysterophorus L. and its Impact on Yield Performance of Tomato (Solanum lycopersicum L.) in the Northern Province of Sri Lanka. Tropical Agricultural Research 25(1): 56-68
Daulagala C., Weerahewa J., Marambe B., Pushpakumara G., Silva P., Punyawardena R., Premalal S., Miah G., Roy J. and Jana S. (2012): Socio-economic characteristics of farmers influencing adaptation to climate change: Empirical results from selected homegardens in south Asia with emphasis on commercial orientation. Sri Lanka J Advanced Social Studies 2(2): 71-90
Pushpakumara DKNG, Marambe B, Silva GLLP, Weerahewa J and Punyawardena BVR (2012): Review of research on Homegardens in Sri Lanka: the status, importance and future perspective. Tropical Agriculturist 160: 55-125
Weerahewa J., Pushpakumara G., Silva P., Daulagala C., Punyawardena R., Premalal S., Miah G., Roy J., Jana S. and Marambe B. (2012): Are Homegarden Ecosystems Resilient to Climate Change? An Analysis of the adaptation strategies of homegardeners in Sri Lanka. APN Science Bulletin 2: 22-27
Wijesekara, GAW and Marambe B (2011): Arsenic in the environment
Ranwala S., Marambe B., Wijesundara S., Silva P., Weerakoon D., Atapattu N., Gunawardena J., Manawadu L. and Gamage G. (2012): Post-entry risk assessment of invasive alien flora in Sri Lanka: Present status, gap analysis and the most troublesome alien invaders. Pakistan J Weed Science 18: 863-871
Rajapakse R. Chandrasena N., Marambe B. and Amarasinghe L. (2012): Planning for effective weed management: Lessons from Sri Lanka. Pakistan J Weed Science 18: 843-853
Jayasinghe C., Wijesundara D.S.A., Tennakoon K.U. and Marambe B. (2004). Cuscuta species in the lowlands of Sri Lanka, their host range and host-parasitic association. Tropical Agricultural Research 16: 223-241
Marambe B., Wijesundera S., Tennakoon K., Pindeniya P. and Jayasinghe C. (2002): Growth and development of Cuscuta chinensis Lam. and its impact on selected crops. Weed Biology and Management 2: 79-83
Marambe B. and Amarasinghe L. (2002): Propanil-resistant barnyard grass (Echinochloa crus-galli L. Beauv) in Sri Lanka: Seedling growth under different temperatures and control. Weed Biology and Management, 2: 194-199
Marambe B. and Samita S. (2002): Propanil resistance in barnyard grass (Echinochloa crus-galli) and use of herbicides with alternative mode of action for their control in Sri Lanka. Journal of Plant Diseases and Protection, XVII : 967-972
Marambe B., Nissanka S.P., De Silva L., Anandacoomaraswamy A., and Priyantha M.G.D.L. (2002): Occurrence of paraquat-resistant Erigeron sumatrensis (Retz) in up country tea lands of Sri Lanka. Journal of Plant Diseases and Protection, XVII: 973-978
BOOK CHAPTERS, BOOKS & MONOGRAPHS
Marambe B., Silva P and Athauda S (2017): Agriculture and Rural Development under Central Government and Provincial Council Setup in Sri Lanka. In: Decentralization and Development of Sri Lanka within a Unitary State. (Eds: N.S. Cooray and S. Abeyratne) pp 111-145. Springer-Nature Singapore
Rao A.N., Wani S.P., Ahmed S., Ali H.H. and Marambe B (2017): An overview of weeds and weed management in rice in South Asia. In: Weed management in rice in the Asian-Pacific region (Eds: A.N. Rao and H. Matsumoto), pp.247-281. Asian Pacific Weed Science Society, The Weed Science Society of Japan and Indian Society of Weed Science
Marambe B and Silva P (2016): Impact of climate change on biodiversity: A challenge to agro-ecosystems in South Asia. In: The Challenges of Agro-Environmental Research in Monsoon Asia (Eds: K Yagi and C. George Kuo) pp.135-148. National Institute for Agro-Environmental Sciences (NIAES) Tsukuba, Japan Food and Fertilizer Technology Center (FFTC) for the Asian and Pacific Region Taipei, Taiwan
Marambe B (2016): Path to achieve food security: South Asian experience with special reference to Sri Lanka. In: Human Capital, Agriculture, Trade and Globalization
Pushpakumara D.K.N.G., Heenkenda H.M.S., Marambe B., Ranil R.H.G., Punyawardena B.V.R., Weerahewa J., Silva G.L.L.P., Hunter D. and Rizvi J. (2016): Kandyan home gardens: a time-tested good practice from Sri Lanka for conserving tropical fruit tree diversity. In: Tropical Fruit tree Diversity: Good Practices for In Situ and On-Farm Conservation (Eds. B. Sthapit, H. Lamers, R. Rao and A. Bailey). pp. 112-126. Abingdon, Oxon (UK): Routledge. ISBN: 978-1-138-78128-3
Marambe B., Abeysekara ASK, and Herath HMS (2015): Weeds and weed management in agricultural and natural ecosystems: an overview of the Sri Lankan context. In: Weed Science in the Asian-Pacific Region, Chapter 9, (Eds. V.S. Rao, N.T. Yaduraju, N.R. Chandrasena, Gul Hassan and A.R. Sharma), pp. 213-240. Asian-Pacific Weed Science Society and Indian Society of Weed Science, Hyderabad
Marambe B., Wijesundera S., Silva, P., Weerakoon, D., Gunawardena J., Ranwala S., Manawadu, L., Atapattu N., Mallawatantri A., Silva A., Gamage G. (2015): Strengthening capacity to control invasive alien plants - Sri Lankan experience. In: Weed Science for Sustainable Agriculture, Environment and Biodiversity, Chapter 11, (Eds. A.N. Rao and N.T. Yaduraju), pp.153-169. Asian Pacific Weed Science Society and Indian Society of Weed Science, Hyderabad
Marambe B, Silva P, Weerahewa J, Pushpakumara G, Punyawardena R and Pallawala R (2015): Enabling policies for agricultural adaptations to climate change in Sri Lanka. In: Handbook of Climate Change Adaptation (Ed: W. Leal). pp 901-927. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (ISBN 978-3-642-38669-5).
Marambe B., Punyawardena R., Silva P., Premalal S., Rathnabharathie V., Kekulandala B., Nidumolu U. and Howden M. (2015): Climate, climate risk, and food security in Sri Lanka: need for strengthening adaptation strategies. In: Handbook of Climate Change Adaptation (W. Leal ed.). pp 1959-1789. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (ISBN 978-3-642-38669-5).
Marambe B. and Silva P. (2012): Sustainable agriculture – a systems approach, In: Handbook of Sustainability Management. (Eds. Christian N. Madu and Chua-Hua Kuei). World Scientific Publishing, Singapore. pp 687-712. ISBN: 978-981-4354-81-3.
Marambe, B., Pushpakumara, G. and Silva P. (2012): Biodiversity and Agro-biodiversity in Sri Lanka: A case in Village Tank Systems. In: Biodiversity Observation Network in the Asia-Pacific Region: Towards Further Development of Monitoring (Eds: S-I Nakano, T. Yahara, and T. Nakashizuka). Springer, Japan. pp 403-430 (ISBN 978-4-431-54031-1) ඔහු ඉදිරිපත් කරන ලද පර්යේෂණ පත්‍රිකා

Comments

Anonymous said…
සමාගම් වල අතකොළුවක්‌ බව කවුරුත් දන්න කෙනෙක් ගැන බයිලා කියන්න එපා. තවත් පච වෙනවා. ඇත්තටම ආණ්ඩුවටත් පිස්සු, රටක රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස යම් ස්ථිර තීරණයක් ගත්විට එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිටිය කණ්ඩායම් හොඳින් විමසා බලා පත් කළ යුතුයි, පහුගිය යහපාලන රජයටත් මේ වගේ දේවල් සිදු වුණා මතක ඇති, මේ වගේ අවස්ථාවාදී තක්කඩියන් මුලින් ඉවත් කර ඒ වැඩපිළිවෙල කෙරෙහි විස්වාසය ඇති (හරියන්න හෝ වරදින්නට) අවංකව එය ක්‍රියාත්මක කරන පිරිසක් සමග ගමනක් යා යුතුයි, මාරඹේ ගෙ සෙල්ලම් ගැන දැන්ද මේ ගොන් ආණ්ඩුව දන්නේ?

දේසපාලුවන් විතරක්ම නෙවෙයි සමාගම් වලින් මිලියන් ගණන් අරන් උන්ට සේවය කරන ගමන් මහජනතාව ගෙ මුදලින් පඩි ගන්න හොරු ගොඩක් ඉන්නවා. මතකනේ අර චුට්ටි කාලයක් වස කන්න කියපු ප්‍රමිති ආයතනයේ ලොකු නෝනා? ආණ්ඩුවේ ලොක්කන්ටත් ගාන කැපෙනවාද මන්දා මේවායිනුත්?

Popular posts from this blog

සුද්දෙක් කී කතාවක්

යොහානිගේ විප්ලවය

බිලියනයක් කීයද? ට්‍රිලියනයක් කීයද?